PRAVILNIKI, ZAKONI …

DRŽAVNI

Vse spodaj naštete pravne akte najdete na spletni strani Pravni red RS.

ZAKONI 

Zbrani predpisi o osnovnem šolstvu na Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije

Zbrani predpisi o vrtcih na Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije

Zakon o vrtcih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva

Zakon delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih

Zakon o javnih naročilih

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o računovodstvu

Zakon o šolski prehrani

PRAVILNIKI

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede

Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom

Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol

Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

Pravilnik  o potrjevanju učbenikov

Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka

Pravilnik za uveljavljanje regresa za potovanje otrok in mladine

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

ODREDBE

Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole

Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole

UREDBE

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Uredba o delovnih uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorje in tajnikov v plačne razrede

Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah

KOLEKTIVNI POGODBI

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Related Images:

Dostopnost