POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani zavoda: www.os-velikigaber.si (šola/informacije javnega značaja/javni razpisi) oddate ponudbo za avtobusne prevoze za potrebe prevoza učencev.

Predmet javnega naročila so:

  • prevozi na relaciji Veliki Gaber – Trebnje, Veliki Gaber – Novo mesto, Veliki Gaber – Ljubljana preko celega leta;
  • prevozi v šole v naravi (povprečno 3-krat na leto) po Sloveniji;
  • prevozi v šolo v naravi v Savudriji (HR) – enkrat letno;
  • skozi celo šolsko leto prevozi na ekskurzije;
  • prevozi na naravoslovne, kulturne in športne dneve v Krško, Muljavo, Vrbo, Škofjo Loko, Vrhniko, Kočevje … preko celega leta.

Najvišje število naročenih avtobusov za izpeljavo dnevnega programa je najpogosteje 1-2 avtobusa, izjemoma 3 avtobusi. Zaželeni so tudi manjši avtobusi do 25 oseb.

Okvirni sporazum za opravljanje storitve prevozov bomo sklenili za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Plačilni rok je 30 dni.

Vrednost ponudbe mora vsebovati vse elemente, ki vplivajo na njen izračun (cena, popust, davek, morebitne ostale dajatve, ostali stroški ipd.).

Ostale zahteve oziroma pogoji naročnika, ki jih mora ponudnik izpolnjevati za priznanje sposobnosti so razvidni iz priložene dokumentacije.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do 30. 6. 2017 do 10. ure na naslov:

Osnovna šola Veliki Gaber

Veliki Gaber 41

8213 Veliki Gaber

»ponudba avtobusni prevozi«

Ponudba mora biti veljavna do 31. 8. 2017.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali po pošti priporočeno na zgoraj navedeni naslov. Javnega odpiranja prejetih ponudb ne bo.

mag. Gregor Udovč, ravnatelj

povabilo k oddaji ponudbe avtobus

ponudba

OKVIRNI SPORAZUM

Related Images:

Dostopnost